Frygt ikke, for vi går lysere tider i møde!

erkendelse substantiv, fælleskøn

Fra: Ordbog over det danske sprog:
 1. forståelse og (modvillig) accept især af forhold som man har været i tvivl om, uenig i el.lign.
 2. viden eller indsigt opnået gennem tænkning, undersøgelse eller erfaring.
  1. evne til at nå en dybere indsigt i virkeligheden; det at nå en sådan dybere indsigt.

Hvorfor denne side?

Der er spørgsmål vi mennesker ikke selv kan regne ud, hvor meget vi end søger.

Noget, der kan vække vores nysgerrighed, er nogle fællestræk i tidlige kulturers opfattelse af det spirituelle. Så langt tilbage i tid, moderne arkæologi kan finde rester af menneskers færden, er der tegnet og skrevet, så vi kan få nogle glimt af det, der optog datidens folkeslag.
Fællestræk er som eksempel, at der har været åndemanere eller shamaner; mennesker, som havde en særlig kontakt til noget, der ikke var synligt og kun kunne kontaktes ved at søge indad i sindet.

Men arkæologer har en tendens til at betragte vore forfædre som mere primitive end os nulevende.

Samtidig bliver "nær-død"-oplevelser betragtet af nogle læger som "kemiske reaktioner i hjernen"..

I den moderne tid har vore forfædres søgen mod det hinsides, ændret sig til at blive mere personligt. I dyrkelsen af religioner har man hidtil haft en repræsentant med "forbindelser til det hinsides", men tilliden til denne indirekte form for kontakt til en usynlig verden er ved at smuldre. Mange søger mod mindfulness eller yoga/meditation, hvilket kan antyde, at der er ved at vågne en bevidsthed om: at vejen til det skjulte ydre (usynlige), bliver synligt gennem det indre (det underbevidste).

Dette sidste er nu svært at forklare de, der hævder "ikke at tro på noget". Paradokset i en sådan udtalelse, er at en tro på "ingenting" på en måde er en tro i sig selv. Et par af de mest brugte udtryk for tiden er: "enhver er salig i sin tro" (dette er ikke et bibel-citat) og: "vi lever jo kun een gang" -måske skulle vi i stedet sige: "Vi lever jo evigt" (tænk over, hvordan det ændrer et tankemønster!).

Selv de, der ikke tror på eksistensen af en fysisk skaber, tror på noget godt og søger at forskønne omgivelserne.

Hanne Leffler

Hanne er et almindeligt menneske, men hun har gennem åndelig søgen, båret af en iboende ydmyghed og tålmod udviklet en særlig evne til at "høre" og føre samtale med, hvad vi kalder "engle".

Læs mere om denne specielle person i de forskellige meddelelser, hun har modtaget fra oversanselig side, og udgivet på hendes hjemmeside, så de kan læses af os.

For at lette overblikket, har jeg udarbejdet en oversigt over emnerne der findes på Hanne Lefflers side. Her kan overskrifterne læses, så det er lidt lettere at overskue de mange meddelelser.
Gå til emnelisten her: Emneoversigt: lefflerhanne.dk, der kommer stadig flere meddelelser til, så listen opdateres også løbende.

Emnernes rækkefølge er ordnet i den rækkefølge, de optræder i Hanne Lefflers menu.

Kontroversielt, og forud for sin tid

De, der giver sig i kast med at læse meddelelserne på Hannes side, vil støde på information, som på nogle punkter strider imod vores udviklingslære   ̶  ud fra naturvidenskaben, og afviger noget fra religiøs praksis af i dag.

Religiøse idéer, især i vesten og mellemøsten, står for udlægninger af skabelsen og vores forhold til vores egen tilværelse, som har passet ind i magthaveres ønske om at kunne styre deres samfund. Ikke fordi magthaverne nødvendigvis konspirerede med kirken, men fordi det negative -nedaddragende- element også har været til stede.

Nogle vigtige fakta om menneskelivet: (læseren opfordres her til selv at efterprøve og erkende disse udsagns værdi ud fra teksterne)

 • Lyset og mørket er universelle urkræfter; Gud er indbegrebet af lys. Mørket rummer muligheden for fristelse og fald.
 • Alle sjæle har en fri vilje, som er ukrænkelig af Gud.
 • Alle må lære: af egen vilje at vælge lyset og afvise mørket. Hvis Gud greb ind her, ville vi forblive umodne.
 • Alle har evigt liv. Men da menneskers udvikling foregår i eget tempo, båret af den frie vilje, indebærer det nødvendigheden af reinkarnation: at vi må forny legemet med mellemrum, indtil sjælen er udviklet så meget, at den kan frigøres fra bindingen til planeten Jorden.
  Mellem inkarnationer gives en forberedelses- og hviletid.
 • Tilgivelsens styrke og nødvendighed: Alle må lære at tilgive. Tilgivelse er det højeste niveau af kærlighed.
  Mange sjæle ville være fortabt uden denne genvej.

Meddelelserne taler til os som mennesker, ikke som troende, og ingen bliver afkrævet et religiøst tilhørsforhold efter livets afslutning.

Hvor mærkeligt det måtte virke på de, der læser dette, så er Danmark udvalgt som det sted på kloden, hvorfra freden og oplysningen skal brede sig ud over Jorden.
Dette er hermed en opfordring til at forholde sig åbent til det meddelte, for hvis det er sandhed, så er det også af stor betydning for alle menneskers fremtid og videre udvikling, at det bliver udbredt til alle, der vil tage det til sig.


Sidebemærkning (videre studie)

I flere af de givne meddelelser citeres der fra, eller henvises til bogen: "Vandrer mod lyset!", som blev udgivet i 1920 med Michael Agerskov som udgiver.
Desværre blev den forkastet af kirken dengang. Det ændrer nu ikke på sandhedsværdien deri.

Bogen har til formål: at give mennesker en større sandhed om universet og os, end religionerne har været i stand til.
Det arbejde, der gik forud for bogens tilblivelse, var af altafgørende betydning for kampen mellem lyset og mørket, både på jorden og i resten af universet. Bogens udgivelse var frugten af dette arbejde.

Nu gentager historien sig på den måde: at Hanne Leffler gør et tilsvarende stort arbejde for lyset, og hun formidler derfor også meddelelser fra oversanselig side, så de, når tiden er moden til det, kan nå alle mennesker.

På Hannes side får vi desuden et unikt indblik i, hvordan alle lysets intelligenser lige nu arbejder for fred i vor tid.

Bemærk også, at hver meddelelse er påsat en bekræftelse i Guds navn. Ingen ånd vil bekræfte en meddelelse i Guds navn, hvis den er usand.
(Se herom i: "Nogle psykiske oplevelser" pg. 44-48 om lysets og mørkets magter, Vandrer mod lysets forlag)

Med ønsket om god læsning.
Flemming R. Pedersen


Undertegnede har ikke forbindelse med redaktionen omkring Hanne Leffler.
Denne sides formål er udelukkende at støtte udbredelsen af det unikke materiale, der i øjeblikket gives mennesker fra Gud, Guds tjenere og Englene, gennem Hannes unikke mediumistiske evner.