Frygt ikke, for vi går lysere tider i møde!

Historien taget i betragtning:

Efter 2 verdenskrige og et utal af borgerkrige over hele kloden, har mange efterhånden afskrevet ideen om, at der findes en skaber, et ophav til vores eksistens, som vil os det godt.

I tusindvis af år har jorden været en mørkets planet, hvor "sandheden er ilde hørt", også fordi ingen sandhed har kunnet gives videre, uden at blive infiltreret af usandheder. Det kan derfor være svært at genkende sandheden, når den endelig dukker op i renhed.

Heldigvis har det også ført til, at vi har opdraget hinanden til at være kilde-kritiske.

Men hvad er værst: at fortælle en løgn, eller fortie en sandhed?
Hvad er derefter værst: at tro på en løgn, eller afvise en sandhed??

Her bliver vi udfordret på vores evne til at skelne mellem de to.

Jorden er rund! (eller næsten)

Kirken møder modstand på trods af at præsteuddannelsen foregår på de samme universiteter, som videnskabsfolk uddannes ved. Man skulle ellers tro at der var en sammenhæng.

For 500 år siden tog Luther et initiativ, der førte til en delvis reformation af den katolske kirke -eller rettere: skabte en fraktion af kirken, der gik i en anden retning.

På samme måde er der skabt et utal af sekter og frikirker, der alle hævder at have en bedre sandhed end de øvrige. Så hvad skal man gå efter, og var den oprindelige idé alligevel ikke perfekt...?

Videnskaben er ellers nået frem til at kende jordens fladtrykthed og årsagen til den. Tidligere var det kætteri at påstå, den ikke var centrum i universet.
Sådan bliver vi heldigvis klogere hele tiden, men altid med nye spørgsmål parat.

Den nye tid - Verden i forandring.

Nu ser det måske ud som om verden er mere ond og farlig. Er det noget indbygget i mennesket, at enhver er sig selv nærmest?
Alligevel organiserer vi os, danner samfund og foreninger med en fælles ledelse. Vi bliver på den anden side triste og modløse, hvis vi er udenfor. Så måske ligger det i det sjælelige, at vi søger orden, systemer og fællesskab.
"Mennesket er ikke skabt til at leve alene".

Videnskabens søgen efter sandheden om gældende naturlove, det mindste og det største, ligesom som forskning i livets oprindelse og om psykologi, har ført til en oplysningens tid, hvor vi mener at nærme os den endelige løsning på gåden om alt.
Det er sket flere gange gennem mange kulturer. Ofte, når vi mener at have fundet det endelige svar på en gåde, ender vi med endnu flere spørgsmål, end vi begyndte med.

De mest basale men dog indviklede spørgsmål: Hvor kommer vi fra (-finder vi løsningen på Darwin's "missing link"?), hvor går vi hen (-efter døden..) og hvad er meningen med livet (-eller har alt skabt sig selv på tilfældighed)? -har folk i alle kulturer nok stillet.
Måske ligger noget af svaret indbygget i det faktum, at vi i det hele taget er i stand til at stille de spørgsmål.

Men vi må selv regne det ud.

Mange har måske troet, at når vi først fik løst gåden om vores gener, så fandt vi ud af det hele. Men gav det ikke også flere spørgsmål end svar?

I vores søgen efter menneskets ophav, er der fundet flere grundstammer til Homo sapiens, og granskningen af generne i fortidsmennesker fra forskellige fund forkaster nogle teorier om menneskets udbredelse på planeten. Men det er vel også videnskabens styrke, at teorier opstilles som udgangspunkt, for senere at bekræftes eller forkastes. Samtidig må dette også være et grundlag for skepsis i forhold til allerede nåede resultater, hvor åbenlyse de end ser ud.

Opdagelsen af Higgs-partiklen var beregnet matematisk ud fra Einsteins energi-masse formel, og forventningen har været, at kunne vi registrere denne komponent i detaljer, havde vi også nøglen til forståelsen af universets sammenhængskraft. Dette arbejde er stadig i gang, men det første skridt: at fremkalde det sammenstød af protoner, som udskiller higgs-partikler, er lykkedes. Overraskende er det dog, at higgs-partiklen alligevel ikke er den mindste partikel, men vil kunne opdeles i endnu mindre dele.

Matematisk er det også muligt at opstille formler, der beskriver lag af dimensioner højere end den 3-dimensionale. Også at disse dimensioner kan betragtes som faktisk eksisterende.
En påvisning af disse højere dimensioner vil åbne for en forståelse af muligheden for fysisk eksistens i samme plan, men gennemtrængeligt indbyrdes. Det vil dog kræve forskning i langt mindre stof end higgs, og med langt højere svingningstal end det nu er muligt.
Hvem vil stille op og afvise denne mulighed på forhånd, blot fordi vi endnu ikke kan måle disse tilstande?

Hvorfor denne side?

Der er alligevel spørgsmål vi mennesker ikke selv kan regne ud, hvor meget vi end søger.

Noget, der kan vække vores nysgerrighed, er nogle fællestræk i tidlige kulturers opfattelse af det spirituelle. Så langt tilbage i tid, moderne arkæologi kan finde rester af menneskers færden, er der tegnet og skrevet, så vi kan få nogle glimt af det, der optog datidens folkeslag.
Fællestræk er som eksempel, at der har været åndemanere eller shamaner; mennesker, som havde en særlig kontakt til noget, der ikke var synligt og kun kunne kontaktes ved at søge indad i sindet.

Men arkæologer har en tendens til at betragte vore forfædre som mere primitive end os nulevende.

Samtidig er "nær-død"-oplevelser blevet betragtet af læger som "kemiske reaktioner i hjernen"..

I den moderne tid har vore forfædres søgen mod det hinsides, ændret sig til at blive mere personligt. I dyrkelsen af religioner har man hidtil haft en repræsentant med "forbindelser til det hinsides", men tilliden til denne indirekte form for kontakt til en usynlig verden er ved at smuldre. Mange søger mod mindfulness eller yoga/meditation, hvilket kan antyde, at der er ved at vågne en bevidsthed om: at vejen til det skjulte ydre (usynlige), bliver synligt gennem det indre (det underbevidste).

Dette sidste er nu svært at forklare de, der hævder "ikke at tro på noget". Paradokset i en sådan udtalelse, er at en tro på "ingenting" på en måde er en tro i sig selv. Et par af de mest brugte udtryk for tiden er: "enhver er salig i sin tro" (dette er ikke et bibel-citat) og: "vi lever jo kun een gang" -måske skulle vi i stedet sige: "Vi lever jo evigt" (tænk over, hvordan det ændrer et tankemønster!).

Måske er en anden form for tro ved at blive vækket i en tid, hvor verden synes mere skræmmende at eksistere i: Håbet om at der kan skabes fred, hvis vi mennesker ønsker det nok.

Selv de, der ikke tror på eksistensen af en fysisk skaber, tror på noget godt og søger at forskønne omgivelserne.

Hanne Leffler

Hanne er et almindeligt menneske, dog med det særlige træk, at hun aldrig er faldet for mørket.
Dette er unikt i sig selv, da det er et menneskeligt kendetegn, at vi af og til fejler, og før eller siden må føle konsekvensen af vore handlinger, så vi derigennem lærer at skelne mellem "mørke" og "lys".

En af mørkets fristelser er, at når vi bliver mødt af ondskab, kan vi være tilbøjelige til at ønske ondt mod den onde. I bibelen bliver vi derimod opfordret til at vende den anden kind til, og at tilgive vore fjender (Matth. kap. 5 v.43f.).

Læs mere om denne specielle person i de forskellige meddelelser, hun har modtaget fra oversanselig side, og udgivet på hendes hjemmeside, så de kan læses af os.

For at lette overblikket, har jeg udarbejdet en oversigt over emnerne der findes på Hanne Lefflers side. Her kan overskrifterne læses, så det er lidt lettere at overskue de mange meddelelser.
Gå til emnelisten her: Emneoversigt: lefflerhanne.dk, der kommer stadig flere meddelelser til, så listen opdateres også løbende.

Emnernes rækkefølge er ordnet i den rækkefølge, de optræder i Hanne Lefflers menu.

Kontroversielt, og til dels forud for sin tid

De, der giver sig i kast med at læse meddelelserne på Hannes side, vil støde på information, som på nogle punkter strider imod vores udviklingslære -ud fra naturvidenskaben-, og afviger noget fra religiøs praksis af i dag.

Religiøse idéer, især i vesten og mellemøsten, står for udlægninger af skabelsen og vores forhold til vores egen tilværelse, som har passet ind i magthaveres ønske om at kunne styre deres samfund. Ikke fordi magthaverne nødvendigvis konspirerede med kirken, men fordi det negative -nedaddragende- element også har været til stede.

Nogle vigtige fakta om menneskelivet: (læseren opfordres her til selv at efterprøve og erkende disse udsagns værdi ud fra teksterne)

  • Lyset og mørket er universelle urkræfter; Gud er indbegrebet af lys. Mørket rummer muligheden for fristelse og fald.
  • Alle sjæle har en fri vilje, som er ukrænkelig af Gud.
  • Alle må lære: af egen vilje at vælge lyset og afvise mørket. Hvis Gud greb ind her, ville vi forblive umodne.
  • Alle har evigt liv. Men da menneskers udvikling foregår i eget tempo, båret af den frie vilje, indebærer det nødvendigheden af reinkarnation: at vi må forny legemet med mellemrum, indtil sjælen er udviklet så meget, at den kan frigøres fra bindingen til planeten Jorden.
    Mellem inkarnationer gives en forberedelses- og hviletid.
  • Tilgivelsens styrke og nødvendighed: Alle må lære at tilgive. Tilgivelse er det højeste niveau af kærlighed.
    Mange sjæle ville være fortabt uden denne genvej.

Meddelelserne taler til os som mennesker, ikke som troende, og ingen bliver afkrævet et religiøst tilhørsforhold efter livets afslutning.

Hvor mærkeligt det måtte virke på mange, der læser dette, så er Danmark udvalgt som det sted på kloden, hvorfra freden og oplysningen skal brede sig ud over Jorden.
Dette er hermed en opfordring til at forholde sig åbent til det meddelte, for hvis det er sandhed, så er det også af stor betydning for alle menneskers fremtid og videre udvikling, at det bliver udbredt.


Sidebemærkning (videre studie)

I flere af de givne meddelelser citeres der fra, eller henvises til bogen: "Vandrer mod lyset!", som blev udgivet i 1920 med Michael Agerskov som udgiver.
Desværre blev den forkastet af kirken dengang. Det ændrer nu ikke på sandhedsværdien deri.

Bogen har til formål: at give mennesker en større sandhed om universet og os, end religionerne har været i stand til.
Det arbejde, der gik forud for bogens tilblivelse, var af altafgørende betydning for kampen mellem lyset og mørket, både på jorden og i resten af universet. Bogens udgivelse var frugten af dette arbejde.

Nu gentager historien sig på den måde: at Hanne Leffler gør et tilsvarende stort arbejde for lyset, og hun formidler derfor også meddelelser fra oversanselig side, så de, når tiden er moden til det, kan nå alle mennesker.

På Hannes side får vi desuden et unikt indblik i, hvordan alle lysets intelligenser lige nu arbejder for fred i vor tid.

Bemærk også, at hver meddelelse er påsat en bekræftelse i Guds navn. Ingen ånd vil bekræfte en meddelelse i Guds navn, hvis den er usand. (Se herom i: "Nogle psykiske oplevelser" -der er et link under "kilder", nederst på siden)

Med ønsket om god læsning.
Flemming R. Pedersen


Undertegnede har ikke forbindelse med redaktionen omkring Hanne Leffler.
Denne sides formål er udelukkende at støtte udbredelsen af det unikke materiale, der i øjeblikket gives mennesker fra Gud, Guds tjenere og Englene, gennem Hannes unikke mediumistiske evner.

Kilder: